Biblioteca
Estudi
Suport
count
help

Imatges que defineixen els elements a comptar

Acció per a arrossegar els elements

Nombre més alt a aparèixer com a resultat

Nombre d’àrees on deixar els elements

Tipus de grups d’elements

Loading: